Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad

Kultúrne podujatia
Športové podujatia

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školouVytlačiť
 

erb_pp.jpg

Výberové konanie

Primátor mesta Poprad v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou Aurela Viliama Scherfela,              Fraňa Kráľa 2086/2, 058 01 Poprad.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:   

 • na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,                                                   
 • kariérový stupeň pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti,
 • absolvovanie funkčného vzdelávania alebo jeho náhrady.

Ďalšie požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • bezúhonnosť,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
 • flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 • práca s PC.


Požadované doklady k prihláške do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomné referencie z predchádzajúcej praxe,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 14 zákona      č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.


Uzávierka prihlášok je 31.10.2019.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ Poprad.

Prihlášky s označením "Výberové konanie - ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2, 058 01 Poprad " je potrebné poslať/ doručiť na adresu: 

Mestský úrad Poprad
odbor školstva, mládeže a športu
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3

058 01 Poprad


Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.                                                                                                                                                          

 


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka